Radiatorknop

Vraag en antwoord

Wat is een warmtenet?

Het warmtenet is een leidingenstelsel dat het mogelijk maakt om op een milieuvriendelijke manier uw huis te verwarmen en van warm water te voorzien. Deze nieuwe infrastructuur wordt momenteel in Dordrecht aangelegd. De komende 20 jaar worden er bepaalde complexen en delen van de stad aangesloten op dit warmtenet.

Dit is te vergelijken met andere ‘nutsvoorzieningen’ zoals elektra, gas, water en riolering.

Hoe werkt dit warmtenetsysteem?

Wat is de bron van warmte?

Collectieve warmte is afkomstig van een warmtebron uit uw omgeving, bijvoorbeeld een warmtekoudeopslag (wko), een warmtekrachtkoppeling-installatie (wkk), aardwarmte of een afvalenergiecentrale. In Dordrecht zal de warmte van de afvalenergiecentrale op de Baanhoekweg komen. De warmte die daar overblijft na verbranding van restafval, verwarmt water in het warmtenet. Op een aantal locaties in Dordrecht zullen we werken met tijdelijke warmtebronnen (TWC), totdat de aanleg van het warmtenet afgerond is.

Hoe verloopt het transport van het warme water naar de woning?

Dit warme water pompen we via een groot ondergronds leidingennet naar woonwijken en industrieterreinen. Via overdrachtstations in uw omgeving wordt de warmte overgebracht naar een wijknet. Van daaruit vertakt het net zich naar uw woning of bedrijf.

Hoe werkt het in de woning?

Het warme water komt via een warmte-unit de woning of het bedrijf binnen. Daar wordt het verspreid door het hele huis, net zoals dat bij een centrale verwarmingsketel gebeurt. In huis merkt u dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een warmte-unit. De afvalenergiecentrale is daarmee eigenlijk een grote, gezamenlijke CV ketel geworden

Kringloop

Het afgekoelde water gaat weer terug via de warmte-unit het leidingennet in. Dit water stroomt terug naar de warmtebron. Hier warmt HVC het water weer op.

Is er wel voldoende warmte als er bijvoorbeeld minder restafval wordt verbrand?

Het warmtenet is niet afhankelijk van de bron bij de afvalenergiecentrale. Er zijn meerdere bronnen op het warmtenet aan te sluiten, zoals aardwarmte, industriële restwarmte van andere bedrijven, bio-energiecentrale, etc. We verwachten dat het in ieder geval de komende tientallen jaren nodig blijft om restafval dat niet meer hergebruikt kan worden, te verbranden. De warmte die bij dat proces overblijft, willen we nuttig toepassen, daarom kiezen we nu voor deze bron.

Wat zijn de voordelen van duurzame warmte?

Er zijn verschillende voordelen voor u. Voor het verwarmen van uw huis of bedrijf is dus geen gasgestookte cv-ketel nodig. Hiermee bespaart u de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van de cv-ketel. Deze manier van verwarming is bovendien heel duurzaam. Omdat u geen gas gebruikt, beperkt u de uitstoot van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2) met 75%. U levert dus een flinke bijdrage aan een beter milieu door gebruik te maken van deze duurzame warmte. Dit is te vergelijken met een woning met 22 zonnepanelen. Ook over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken. U betaalt nooit meer dan een huishouden met verwarming net cv-ketel. Sterker nog, HVC biedt korting aan.

Waarom is er voor gekozen dit warmtenet in Dordrecht aan te leggen?

De gemeente, woningcorporaties en HVC vinden het belangrijk om de handen ineen te slaan om het gebruik van fossiele brandstoffen in Dordrecht te verminderen. Door een warmtenet aan te leggen, kunnen de partijen Dordrecht nog duurzamer maken.

Welke wijken worden aangesloten op het warmtenet?

HVC heeft afspraken gemaakt met de gemeente Dordrecht en woningcorporaties over welke wijken en complexen aangesloten zullen worden. Het gaat daar om gebouwen in nieuwbouw wijken en enkele complexen van de woningcorporaties met collectieve ketel in onder andere de wijken De Staart, Sterrenburg, het Centrum en Reeland. Daarnaast gaat HVC in gesprek met bedrijven en verenigingen van eigenaren om te bespreken of aansluiten interessant is. Aansluiten van individuele huizen is financieel nog niet aantrekkelijk.

Hoe zit dat eigenlijk met het warmtenet wat in de jaren zeventig in Dordrecht is gebouwd?

In het verleden is er een start gemaakt met de aanleg van een warmtenet. Helaas is dit warmtenet er nooit gekomen. Een van de redenen hiervoor is dat de energiecentrale (bij brug in de N3) gesloten is.

Een warmtenet blijft een zeer duurzame energievoorzieing vandaar dat er nu in Dordrecht toch een warmtenet komt.

Bij ‘oude’ warmtenetten zie je nog dat er kinderziekten waren, zoals problemen met isolatie en materialen. Tegenwoordig is de warmtetechniek hightech en zijn alle kinderziekten eruit.

Wie betaalt nu de aanleg van het warmtenet?

HVC betaalt de aanleg van het warmtenet. Zo ondersteunt HVC de gemeente om CO2-besparing te realiseren. Deze investering heeft geen gevolgen voor belastingen en dus kosten voor inwoners. De gemeente en woningcorporaties maken het mogelijk dat het warmtenet aangelegd wordt, door zich in te spannen zoveel mogelijk woningen en gebouwen op het net aan te sluiten. Bovendien is HVC een nutsbedrijf en is er dus niet om winst te maken. HVC doet langetermijninvesteringen.

Wat als ik in een wijk woon waar warmteleidingen worden gelegd. Kan ik dan overlast verwachten?

Overlast kunnen wij helaas niet geheel uitsluiten, maar wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk de overlast te beperken. We doen ons uiterste best om de werkzaamheden aan de weg en de aanleg van het warmtenet zo veel mogelijk te combineren. Het vaststellen van de planning van de werkzaamheden gebeurt in overleg tussen de gemeente en HVC. Daarbij zorgen wij ervoor dat omwonenden tijdig hierover worden geïnformeerd.

Blijft mijn bedrijf bereikbaar wanneer er werkzaamheden aan het warmtenet zijn?

HVC doet haar uiterste best om de werkzaamheden aan de weg en de aanleg van het warmtenet zo veel mogelijk te combineren. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van uw bedrijf. Het vaststellen van de planning van de werkzaamheden gebeurt in overleg met de gemeente en HVC.

Heb ik recht op schadevergoeding wanneer mijn bedrijf niet bereikbaar is door de aanlegwerkzaamheden?

Dit is in principe niet mogelijk. Wel zijn we bereid samen met u te kijken hoe we u zo bereikbaar mogelijk kunnen houden.

Hoe worden wij geïnformeerd over de aanleg van het warmtenet en het opbreken van wegen?

HVC, de aannemer en gemeente zorgen er gezamenlijk voor dat omgeving en weggebruikers goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de eventuele gevolgen daarvan. Dit is een gezamenlijke inspanning van HVC, aannemer en de gemeente, waarbij in ieder geval de reguliere kanalen van de gemeente ingezet zullen worden, zoals de website, de lokale huis-aan-huisbladen en brieven.

Kunnen de werkzaamheden van invloed zijn op de fundering van mijn woning of bedrijf?

De werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden vinden zogenaamde schouws plaats, waarmee de huidige staat van de gebouwen beoordeeld en vastgelegd wordt. Als er een te groot risico is, wordt een ander traject gekozen.

Gaan jullie ook bomen kappen ten behoeve van de aanleg van het warmtenet?

In principe doen wij dit liever niet. Als kappen echt noodzakelijk is, vraagt HVC een kapvergunning aan via gemeentepagina.

Is het mogelijk dat er een verdeelstation bij mijn huis of bedrijf wordt geplaatst?

Verdeelstations worden zoveel mogelijk inpandig (in appartementen complexen) geplaatst. In andere gevallen wordt in overleg naar geschikte plekken gekeken. Uiteraard worden hierbij alle geldende regels rondom bouwen gevolgd.

Waarom vindt mijn woningbouwcorporatie het belangrijk om hun woningen aan te sluiten op het warmtenet?

De woningbouwcorporaties zoals Trivire en Woonbron willen ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Een warmtenet als dit is de meest effectieve manier om CO2-uitstoot te verminderen. Door zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op dit warmtenet kunnen de corporaties in één keer een grote slag slaan. We zijn dat overigens wettelijk verplicht. De rijksoverheid heeft dat bepaald, maar de corporaties staan er vierkant achter. En via uw aansluiting draagt u ook bij aan een beter milieu. Zonder extra inspanning.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Op deze website van HVC staat veel informatie over het warmtenet. Bij vragen kunt u op verschillende plaatsen terecht:

  • Klantenservice HVC Kringloopenergie (directe klanten, overige vragen en storingen): tel. 088 64 64 100
  • Gemeente Dordrecht, Tel. 14 078 (lokaal tarief) of kijk op www.dordrecht.nl
  • Bij uw woningbouwcorporatie.
  • Vragen specifiek over de werkzaamheden per tracé kunt u stellen aan de uitvoerder op locatie en via warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl